Prijenosna blagajna

Pokreæuæi na¹e poslovanje, prije ili kasnije srest æemo èinjenicu pisanja raèuna. Pitanje je koji program koristiti, jedan od mnogih odgovora je Symphony. Simfonijski program podr¾ava upravljanje u lokalnim i malim tvrtkama.

Pokretanje tvrtke u inozemstvu

Prilikom otvaranja Va¹eg poslovanja, poduzetnik se suoèava s potrebom da rije¹i mnoge oblike i nabavi mnogo opreme potrebne za vje¾banje kampanja. Èak i prije slu¾benog otvaranja tvrtke, on bi trebao provjeriti

Stope amortizacije prijevoza

Cijene registarskih blagajnih variraju u prosjeku od 80 PLN do 80.000 PLN. Kako je razlika vrlo va¾na. Koje je vrijedno izabrati? ©to ka¾e cijena o njezinoj funkcionalnosti i udobnosti usluge?Mo¾e se

Evidenciju prihoda

Postoji razdoblje u kojem su financijski ureðaji obvezni prema pravnoj normi. Oni predstavljaju trenutne elektronièke alate koji se koriste za bilje¾enje prihoda i iznosa poreznih obveza od ne-veleprodajne transakcije. Za njihov

Subvencije za razvoj radnog mjesta tvrtke

Mnogi mladi poduzetnici, nakon otvaranja robne marke, ne znaju puno o tome na ¹to mogu poèeti na poèetku. Da li odmah zapoèinjete agresivnu promociju svojih proizvoda ili usluga, ili mo¾ete prvo

Program za upravljanje android telefonom

POS sustav je gastronomski projekt za izvoðenje svih vrsta ugostiteljskih objekata, kao ¹to su restorani, pubovi, pizzerije, barovi brze hrane, hotelski restorani, ukljuèujuæi i cijeli.

Za lak¹e i veæe prostorePOS se u

Kolica za kupovinu

Bagproject je prodavaonica visokokvalitetnih industrijskih kolica. Ako tra¾ite jaku i pravu trgovinu onda ste upravo prona¹li mjesto. Posjetom na¹e web stranice naæi æete proizvode kao ¹to su kolica za ribolov, kolica

Ro tilj za ugostiteljsku opremu

Svaka domaæica je savr¹eno svjesna da gastronomska kuhinja u kuhinji znaèajno pobolj¹ava i poveæava rad na pripremi ukusnih jela. Pribor kao ¹to je meso za meso, mije¹alica, drobilica povræa, brusilica ili

Programe za preuzimanje

Automatizacija procesa u poduzeæu ide na njegovo funkcioniranje. Razvoj IT podruèja usmjeren je na uvoðenje pobolj¹anja u sve odjele. Programi za tvrtke olak¹avaju proizvodnju i ¹tede dragocjeno vrijeme. Osoblje treba odabrati

Prijevod osoblja

©to je poduzeæe vjernije, mnogi problemi vezani uz voðenje raèunovodstva takoðer s ispitivanjima pitanja zaposlenika. To su vrlo va¾na podruèja, a njihovo biæe ima po¹tovanje prema cijelom poduzeæu. Manje pogre¹ke koje