Brusilica s uklanjanjem pra ine

Moderne instalacije za uklanjanje pra¹ine predstavljaju novu tehnièku razinu. Njihova svestranost i osobina su nepobjedivi. Takoðer se mogu koristiti u vakuumu i nadpritisku. Sustav uklanjanja oneèi¹æenja osmi¹ljen je tako da bude

Sigurnosni sustav za bas

Ustrajni ljubitelji bicikla nisu u obliku odbijanja u¾ivanja u u¾ivanju u vo¾nji bicikla èak iu sezoni oèekivane ki¹e. Obja¹njavaju da dobra biciklistièka odjeæa ne èini nikakvu razliku izmeðu vo¾nje biciklom po

Sanitarni zahtjevi za sportsku infrastrukturu

Ako se u eksplozivnim tvarima, dovoljnom kolièini kisika ili oksidanta i uèinkovitom paljenju, naðu u moguænosti mjesta, mo¾e se dokazati opasnost od stvarne eksplozije.HRD sustav je naèin koji se koristi za

Informacijski sustav

Mnoge na¹e tvrtke specijalizirane su za prodaju i dodavanje IT sustava za upravljanje ugostiteljskim i hotelskim i restoranskim toèkama. Ovisno o vrsti poslovanja postoje rje¹enja za prosjeène prostore, kao i za

Kofer na tr i tu kotaea

Konkretno, tijekom putovanja smatraju se proizvodi poput kofera na kotaèima. Ne morate ga nositi, tako da vam je potrebno manje energije za transport s jednog mjesta na drugo. Taj èovjek nema